З моменту заснування наша організація надає правову допомогу різним вразливим групам населення. Загалом ми надали понад 9500 консультацій, оформили понад 2000 правових документів, у тому числі скарг, позовних заяв до суду. Діяльність здійснюється як членами організації, так і волонтерами.

Тематика звернень не є однорідною. Превалюють звернення у зв'язку з порушенням трудового законодавства, земельні питання, щодо оформлення документів (паспортів, свідоцтв про  народження), нарахування (перерахунку) соціальної допомоги тощо. Cудова тяганина, недотримання строків розгляду справ, ненадання для ознайомлення матеріалів справи - теж серед частих питань, які задають нашим юристам.

Останніми роками багато звернень від представників ромських громад, які потребують нашої допомоги щодо оформлення документів (паспортів, свідоцтв про  народження), а також консультацій з трудового законодавства та у сфері соціального захисту.

 З 2018 року надання правової допомоги та подолання дискримінаціії щодо ромів стало можливим завдяки реалізації проєкту «Справедливість для ромів в Україні»,який виконується Європейським Центром Прав Ромів у партнерстві з ГО КАПЛ «Вестед» за фінансової підтримки Європейського союзу в Україні.

Проєкт має на меті досягнути таких ключових цілей:
• збільшити частоту звернень ромів до суду або подібних (адміністративних) органів щодо дискримінації;
• підвищити довіру ромських громад до юридичної професії та судової системи для покращення їхнього становища;
• покращити розуміння ромськими громадами їхніх законних прав, зокрема щодо дискримінації та рівності;
• зібрати достатню кількість доказів про порушення прав, щоб ініціювати 10 судових процесів на рік у судах чи подібних (адміністративних) органах.

Для досягнення вказаних цілей в рамках проєкту передбачено проведення по 6 просвітницьких заходів з прав людини, орієнтованих на представників ромських громад у Закарпатській, Київській/Черкаській та Одеській областях України, що були обрані з врахуванням критерію концентрованості ромських громад. Крім того, принаймні 6 разів на рік будуть проведені консультаційні правові сесії щонайменше для 10 ромів. На основі вказаних заходів та інших взаємодій з предсьавниками ромських громад буде розроблено дослідження, пов’язане з порушеннями їх прав, що дозволить зібрати докази для побудови стратегічних справ. Серія заходів та зустрічей у ромських громадах повинна сприяти формуванню довіри та дозволить розробити спільне бачення щодо форм боротьби з дискримінацією.

Під час реалізації проєкту були встановлені системні прогалини в українському законодавстві, які є дискримінаційними щодо ромів. Для усунення вказаних недоліків у 2021 році було розроблено відповідний законопроект та подано до Верховної Ради України (детальніше тут: http://kaplvested.info/novyny/do-parlamentu-podano-proiekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu).

Про проміжні результати виконання проєкту читайте на нашому сайті в розділі новин та сторінці у соцмережах (https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96).

 

Since our establishment, NGO Vested has provided legal assistance to various vulnerable groups. In total, we have provided more than 9,500 consultations and prepared more than 2,000 legal documents, including complaints and lawsuits to the courts. Activities are carried out by both members of the organisation and by volunteers.

The range of questions received by our lawyers is very widespread. These include issues such as violations of labour legislation, land issues, personal documents (passports, birth certificates), obtaining (recalculation) of social assistance, and more. Litigation, non-compliance with deadlines, and failure to provide case materials are also among the frequently asked questions posed to our lawyers.

In recent years, we have received a number of questions from representatives of Romani communities who need our help with paperwork (passports, birth certificates), as well as consultations on labour law and social protection.

Since 2018, legal counselling and addressing discrimination against Romani communities in Ukraine has been possible due to the realisation of the Justice for Roma in Ukraine project, jointly implemented by the European Roma Rights Centre in partnership with NGO Vested with the financial support of the European Union in Ukraine.

The project aims to achieve the following key objectives:
• increase the frequency of Romani people’s access to courts or similar (administrative) bodies;
• increase the confidence of Romani communities in the legal profession and the judiciary to improve their situation;
• improve the understanding of Romani communities of their legal rights, in particular regarding discrimination and equality;
• Collect sufficient evidence of violations to initiate 10 trials a year in courts or similar (administrative) bodies.

To achieve these goals, the project provides for 6 human rights education events aimed at representatives of Romani communities in the Zakarpattia, Kyiv / Cherkasy, and Odessa regions of Ukraine, which were selected taking into account the criterion of concentration of Romani communities. In addition, legal consultations will be provided. Based on these measures and other interactions with representatives of Romani communities, a study related to violations of their rights will be developed, which will gather evidence for the construction of strategic legal cases. A series of events and meetings in Romani communities should promote trust and develop a common vision on how to combat discrimination.

During the implementation of the project, systemic gaps in Ukrainian legislation were identified, which are discriminatory against Roma. To eliminate these shortcomings in 2021, a proposal for amendments of the Law about free legal aid was developed and submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine (more details here:  http://kaplvested.info/novyny/do-parlamentu-podano-proiekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do -law-ukrainy-for-free-legal-assistance ).

Read about the interim results of the project in the news section of our website and on our social media pages. ( https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0% D0% B2% D0% B5% D0% B4% D0% BB% D0% B8% D0% B2% D1% 96% D1% 81% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B4% D0% BB% D1% 8F% 20% D1% 80% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D0% B2% 20% D0% B2% 20% D1% 83% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D1% 96 ).

 

НАШІ ПАРТНЕРИ

 

Висловлюємо щиру подяку за фінансову та організаційну підтримку діяльності нашої організації